Slovníček

Ateroskleróza

proces tzv. „kornatění“ tepen, kdy v důsledku různých rizikových faktorů (dědičnost, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka, kouření ad.) dochází k ukládání cholesterolu v buňkách výstelky cév v podobě tzv. plátů, které cévu zužují a snižují tak krevní průtok za zúžením, či mohou prasknout a následná reakce krevních destiček a srážlivých faktorů může vést až k náhlému uzávěru postižené tepny. K typickým aterosklerotickým komplikacím patří srdečně-cévní onemocnění (srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin ad.). U diabetiků ateroskleróza probíhá rychleji a výskyt srdečně-cévních komplikací mají 2-4x vyšší než osoby bez diabetu.

Analoga inzulinu

uměle vytvořený inzulin, který díky genetické úpravě má některé lepší vlastnosti než „klasický“ lidský inzulin (např. rychlejší nástup, kratší či delší dobu působení apod.)

Beta-buňky

specializované buňky ve slinivce břišní, ve kterých se tvoří hormon inzulin

Bílkovina

jedna ze základních živin, její příjem by měl být 0,8g/kg/den

BMI

body mass index, vypočítává se jako váha (kg) / výška (m)2, za normální je považován BMI 18-25 kg/m2, BMI v pásmu 25-30 kg/m2 svědčí pro nadváhu a nad 30 kg/m2 pro obezitu

Cukrovka (diabetes mellitus)

skupina onemocnění látkové výměny, jejichž společným znakem je zvýšená hladina cukru v krvi (tzv. hyperglykémie) způsobený buď nedostatkem inzulinu nebo sníženou citlivostí buněk na inzulin. Nejčastější je cukrovka 2. typu, u které při genetické dispozici a nezdravém životním stylu (obezita, nedostatek pohybu, nevhodná strava) dochází ke snížené citlivosti svalových, jaterních a tukových buněk k inzulinu

Dawn fenomén

fenomén úsvitu je situace, kdy se v časných ranních hodinách zvyšuje hladina cukru v krvi v důsledku zvýšené tvorby stresových hormonů působících proti inzulinu

Dekompenzace (diabetu)

stav, kdy diabetes není dobře kontrolován, může se projevit větší žízní, častějším močením, hubnutím, zvýšenou únavu a zvýšenými hladinami cukru v krvi a vyšší hladinou glykovaného hemoglobinu

Diabetolog

lékař specialista v oboru diabetologie (zabývá se diagnostikou a léčbou cukrovky)

Dialýza

„umělá ledvina“, metoda nahrazující funkci ledvin v okamžiku, kdy přestanou fungovat

Fruktóza

ovocný cukr, jeden z jednoduchých cukrů obsažených např. v ovoci, po požití zvyšuje u diabetiků velmi rychle hladinu cukru v krvi

Gangréna

odumřelá tkáň (u diabetiků často na nohou v rámci tzv. syndromu diabetické nohy)

Glukagon

hormon tvořený (obdobně jako inzulin) ve slinivce břišní, působí proti inzulinu, zvyšuje tedy hladinu cukru v krvi. Používá se jako první pomoc v terénu při léčbě hypoglykémií vyvolaných inzulinem.

Glukometr

diskrétní přístroj na měření hladiny cukru v krvi

Glukóza

hroznový cukr, jeden z jednoduchých cukrů, konečný produkt štěpení složitých cukrů (sacharidů). Jeden z hlavních zdrojů energie, koluje v krvi a jeho koncentrace je velmi přísně regulována inzulinem (hladinu cukru v krvi snižuje a umožňuje její využití ve tkáních) a hormony působícími proti inzulinu (např. adrenalin, kortizol), které hladinu cukru v krvi naopak zvyšují

Glykémie

hladina cukru v krvi, za normální ve stavu nalačno se považuje koncentrace 3,9-5,6 mmol/l. Hladina 5,6-7 mmol/l je označována za zvýšenou glykémii nalačno, hladina nad 7 mmol/l svědčí pro diabetes.

Glykemický index

číslo, udávající, jak rychle je konkrétní potravina schopna zvýšit hladinu cukru v krvi. Čím vyšší glykemický index má určitá potravina, tím rychleji zvýší hladinu cukru v krvi. U diabetiků se obecně doporučují potraviny s nízkým glykemickým indexem.

Glykemický profil

opakované měření glykémie glukometrem v průběhu dne, jeden z parametrů hodnocení účinnosti léčby cukrovky, slouží též k úpravě léčby. Tzv. malý profil sestává obvykle ze 4 měření (před snídaní, obědem, večeří a ve 22 hodin), tzv. velký profil zahrnuje ještě měření 1-2 hodiny po těchto jídlech a noční měření.

Glykosurie

přítomnost cukru v moči (při vyšší glykémii, při léčbě některými antidiabetiky)

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

hodnota zjišťovaná z krve, která vypovídá o tom, jak se průměrně pohybovaly glykémie v posledních 3 měsících. Používá se v rámci kontrol u diabetologa k hodnocení kompenzace diabetu.

Hormon

látka bílkovinné či tukové povahy, která je obvykle tvořena ve žlázách s vnitřní sekrecí (např. ve slinivce břišní) a působí ve vzdálených tkáních

Hyperglykémie

zvýšená hladina cukru v krvi nad normu

Hypercholesterolémie

zvýšená hladina cholesterolu v krvi (u osob bez diabetu nad 5 mmol/l, u diabetiků nad 4,5 mmol/l), rizikový faktor aterosklerózy.

Hypoglykémie

snížená hladina cukru v krvi pod normu

Hypertenze

vysoký krevní tlak (obvykle nad 140/90 mm rtuti)

Cholesterol

jedna z forem tuku, který přijímáme v potravě, ale také ho tvoříme v játrech. Klíčová látka pro všechny buňky. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi je však rizikový faktor aterosklerózy. V krvi se stanovuje celkový cholesterol, dále LDL („zlý“) cholesterol a HDL („hodný“) cholesterol

Infarkt myokardu

srdeční infarkt, jedna z komplikací aterosklerózy. Spočívá v odumření části srdeční svalu z důvodu nedostatečného prokrvení při zkornatělých věnčitých tepnách, jež srdce krví zásobují. Může vést ke zhoršení funkce srdce či k úmrtí.

Inzulin

jeden z hormonů slinivky břišní zodpovědný za snižování cukru v krvi a jeho využití v tkáních jako zdroje energie. Při nedostatku inzulinu vzniká diabetes.

Inzulinová pumpa

zařízení, které je spojeno kanylou s podkožím, kam kontinuálně vydává nastavené množství inzulinu. Jeden z možných způsobů léčby diabetu (obvykle 1. typu).

Inzulinová rezistence

stav, kdy tkáně (sval, tuk, játra) jsou z důvodů genetických a nezdravého životního stylu méně citlivé k inzulinu. K dosažení účinku inzulinu je pak třeba vyšší množství inzulinu, což vede k vyčerpání slinivky břišní a rozvoji cukrovky 2. typu

Kompenzace

aneb jak máme cukrovku pod kontrolou. K hodnocení kompenzace se nejčastěji používá glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Ketoacidóza

patologický stav, při kterém se z důvodu nedostatku inzulinu (v naprosté většině případů u diabetiků 1. typu) čerpá energie z tukových zásob za vzniku ketolátek. Hromadění ketolátek se projevuje pocitem na zvracení, zvracením, případně až poruchou vědomí a může dojít i k úmrtí z důvodu nebezpečného okyselení vnitřního prostředí.

Ketolátky

vznikají při hladovění (fyziologicky) či při nedostatku inzulinu (tento stav se nazývá ketoacidóza), jsou významným zdrojem energie (např. pro mozek), patří mezi ně např. acetoacetát, kyselina hydroxymáselná, aceton

Kontinuální monitorace

přístroje (senzory) schopné měřit koncentraci glukózy po zavedení pomocí speciální kanyly do podkoží

Metabolizmus

látková výměna v organizmu

Metabolický syndrom

skupina onemocnění, které se sdružují (cukrovka 2. typu, zvýšené triglyceridy, nízký HDL cholesterol, obezita s ukládáním tuku v oblasti břicha, vysoký krevní tlak

Mikroangiopatie

postižení drobných tepen při cukrovce, které vede k typickým komplikacím obvykle déle trvající a špatně kompenzované cukrovky (nefropatii, retinopatii, syndromu diabetické nohy a neuropatii)

Monosacharidy

jednoduché cukry (jako glukóza, fruktóza), základní stavební kameny komplexních cukrů (sacharidů)

Nefropatie (diabetická)

postižení ledvin u diabetiků jako jedna z mikroangiopatických komplikací cukrovky, může vést až k selhání ledvin s nutností dialyzační léčby

Neuropatie (diabetická)

postižení nervů v různých oblastech (typicky na dolních končetinách, ale také nervů zásobujících různé vnitřní orgány) s širokou škálou příznaků (brnění, bolestivost, necitlivost ad.)

Obezita

nadměrné ukládání tělesného tuku, spojené se zvýšením tělesné hmotnosti (BMI nad 30 kg/m2). Obezita zvyšuje riziko celé řady chorob (cukrovka 2. typu, hypertenze, srdečně-cévní onemocnění, nádory, postižení kloubů/artróza, deprese ad.)

Orální glukózový toleranční test (OGTT)

test určený k diagnostice cukrovky v případě podezření na cukrovku, kdy glykémie nalačno je pod 7 mmol/l. Provádí se 3 odběry krve (nalačno, za 1 a za 2 hodiny po požití 75 g glukózy rozpuštěné ve vodě.

Pankreas (slinivka břišní)

orgán v břišní dutině, ve kterém se tvoří jednak trávící enzymy, jednak hormony (inzulin, glukagon ad.).

Perorální antidiabetika

skupina léků různých typů, určených k léčbě cukrovky (2. typu), podávaných perorálně (ústy v tabletové formě)

Polydipsie

zvýšený pocit žízně (jeden z projevů nově zjištěné či dekompenzované cukrovky)

Polyurie

zvýšený objem moči (jeden z projevů nově zjištěné či dekompenzované cukrovky)

Porušená glukózová tolerance

„předstupeň“ diabetu, stav, kdy organizmus není schopen dostatečně zareagovat na přijaté sacharidy a dochází ke zvýšení glykémie po jídle nad normální mez, ovšem stále pod hranici, svědčící pro diabetes (diagnostikuje se pomocí OGTT).

Proteinurie

přítomnost bílkoviny v moči (může se jednat o jeden z projevů diabetické nefropatie)

Retinopatie (diabetická)

postižení sítnice jako jedna z mikroangiopatických komplikací diabetu, může vést k významnému zhoršení vidění, až ke slepotě.

Sacharidy (karbohydráty, uhlohydráty, cukry)

jedna ze základních živin

Sacharóza

řepný nebo třtinový cukr, nejčastější sladidlo, skládá se z jedné glukózy a jedné fruktózy

Selfmonitoring

samostatné měření glykémie pacientem za použití glukometru

Somogyho fenomén

hyperglykémie následující po hypoglykémii (z důvodu vyplavení hormonů působících proti inzulinu, či po konzumaci většího množství sacharidů jako první pomoci při hypoglykémii)

Srdečně-cévní (kardiovaskulární) onemocnění

onemocnění vznikající v důsledku aterosklerózy (srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin ad.)

Tuky

jedna ze základních živin a také jedna z forem zásob energie v těle

Vláknina

nezbytná složka potravy, která má četné pozitivní účinky (úprava režimu vyprazdňování, ovlivnění látkové výměny ad.).

Zvýšená glykémie nalačno

glykémie nalačno v rozmezí 5,6-7 mmol/l. Zvyšuje riziko vzniku cukrovky, ale také srdečně-cévních onemocnění.